Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Τα Αγγλικά στο Λύκειο

    ΘΕΜΑ: Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2.  Τις με αρ. 63447/Γ2/27-06-2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) και 59606/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του Γενικού Λυκείου.
3.  Την 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5.  Τη με αριθμ. 8/2011 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6.  Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου θα διδάσκεται η Αγγλική ως ξένη γλώσσα από το σχολικό έτος 2011-2012.

Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2011-2012 καθώς και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2012-2013 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως Α΄ ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2010-11. Επίσης, οι παραπάνω μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη Γλώσσα, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α΄ Ξένη Γλώσσα. Για τη λειτουργία των τμημάτων Ξένων Γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής.
Οι με αρ. πρωτ. 89396/Γ2/08-07-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1351) και 105959/Γ2/03-09-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1890) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-12.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


                                                         

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου