Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Εξετάσεις Γυμνάσιο - ΓΕΛ - ΕΠΑΛ Αγγλικής Γλώσσας 2015

(Σύμφωνα με τα ΦΕΚ 129 / 15 Μάη 1981 τ. Α΄ όπου το

ΠΔ 465 / 81 επιλογή θεμάτων γραπτών εξετάσεων Γυμνασίων (Ξένη Γλώσσα),  

και το ΠΔ 80/2003 σελ. 24 ΙΓ για τα ΓΕΛ μόνο Γ΄τάξη.)
1. Για τα ΓυμνάσιαΖητείται από τους μαθητές η απάντηση σε 4 ερωτήσεις κατανόησης διδαγμένου

κειμένου, Α΄ Τάξη 70 -100 λέξεις, Β΄ και Γ΄ Τάξεις 100 – 130 λέξεις. Απάντηση σε

4 παρατηρήσεις γραμματικής και σύνταξης που κάθε μια μπορεί να αναλύεται

σε 2-3 ερωτήσεις με τροποποίηση, αντικατάσταση ή συμπλήρωση φράσεων ή

προτάσεων ή λέξεων.

Για τους μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου ζητείται ορθογραφία διδαγμένου κειμένου

50-70 λέξεων. Στην Α΄ Τάξη κάθε ερώτηση – παρατήρηση βαθμολογείται με

μονάδες 0-2 ½ ενώ στις Β΄ και Γ΄ Τάξεις με μονάδες 0-2 και η ορθογραφία από 1-4

μονάδες.

2. Για τα ΓΕΛ  Γ’ τάξης

Α) Διδαγμένο κείμενο 150 – 180 λέξεων και 4 ερωτήσεις κατανόησης (πιθανόν

     και με υποερωτήματα). Βαρύτητα: 35 %

B) Δίδονται 4 παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικής φύσεως και κάθε

     παρατήρηση μπορεί να έχει 2-4 ερωτήματα. Βαρύτητα: 35%

Γ) Παραγωγή γραπτού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου) 120-150 λέξεων

     με βαρύτητα: 30% της συνολικής βαθμολογίας.Για την Α' και Β' Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (γενικά αγγλικά)


Επισημαίνεται ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδακτέα ύλη:

 για την Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και τις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου

έχει καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2660) και την με αρ. πρωτ.

171868/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2987) και

 για τη Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει

καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 171867/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2937).

Για τη διατύπωση των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων ισχύουν το Π.Δ.68/2014 (Α΄ 110) και η με αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.«1. Στις προαγωγικές εξετάσεις ο τρόπος εξέτασης των ξένων γλωσσών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξε− τάσεων ορίζονται ως εξής:  
Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου  
Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180−350 λέξεων για τα Αγγλικά και (β) 150−180 λέξεων για τα Γαλλικά και Γερμανικά, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%).  
Θέμα 2α. Λεξικογραμματική  
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%). Θέμα 2β. Λεξικογραμματική  
Δίδεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα για την Αγγλική και 5 για την Γαλλική και τη Γερμανική.  
Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%). 
Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου  
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο, έκτα− σης 120−150 λέξεων στην Αγγλική και 80−120 λέξεων στη Γαλλική και Γερμανική, σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις, ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%).  


 Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 
Στις προαγωγικές εξετάσεις του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας της Β΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. ο τρόπος εξέτασης περιλαμβάνει θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται ως εξής:

Θέμα 1. Κατανόηση γραπτού λόγου: 
Δίδεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο (α) 180-350 λέξεων, το οποίο συνοδεύεται από μία δοκιμασία με δέκα (10) ερωτήματα που αποσκοπούν στον έλεγχο σφαιρικής κατανόησης ή/και (β) κατανόησης επιμέρους μηνυμάτων/πληροφοριών του κειμένου (σύνολο 30%). 
Θέμα 2α. Λεξικογραμματική:   
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο λεξιλογικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα. Πρόκειται για ερωτήματα συμπλήρωσης (σύνολο 20%). 
Θέμα 2β. Λεξικογραμματική: 
Δίνεται μία (1) δοκιμασία που αποσκοπεί στον έλεγχο γραμματικής ικανότητας με 10 επιμέρους ερωτήματα. Πρόκειται για ερωτήματα επιλογής (σύνολο 20%). 
Θέμα 3. Παραγωγή γραπτού λόγου: 
Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο έκτασης 120 – 150 λέξεων σύμφωνα με πληροφορίες, παροτρύνσεις ή/και οδηγίες που παρέχονται στην ξένη γλώσσα  και οι οποίες ορίζουν με σαφήνεια το συγκειμενικό πλαίσιο της παραγωγής του (δηλαδή ποιος γράφει σε ποιον και για ποιον σκοπό) (σύνολο 30%). 
Τα θέματα ορίζονται από τον διδάσκοντα. 


Αγγλικά ειδικότητας (Ι και ΙΙ), Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. 
  Για την τρέχουσα σχολική χρονιά (σχολ. έτος 2014-2015) διατηρείται ο ισχύων τρόπος εξέτασης, ο οποίος καθορίζεται με το Π.Δ. 50/08-05-2008 (Α΄ 81). 
Σύμφωνα με το ως άνω Π.Δ., στις προαγωγικές εξετάσεις στη Β΄ τάξη του Ημερήσιου και στη Γ’ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και στις απολυτήριες εξετάσεις στη Γ’ τάξη του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. και στη Δ΄ τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. ο τρόπος εξέτασης της Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά) συνίσταται στα εξής: 
α) Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150−180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του.  Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα. 
β) Δίνονται τέσσερις παρατηρήσεις γραμματικο−συντακτικών φαινομένων, μέσα ή έξω από το κείμενο. Κάθε παρατήρηση μπορεί να έχει δύο έως τέσσερα ερωτήματα. 
γ) Ο μαθητής καλείται να παράγει γραπτό λόγο (καθοδηγούμενο ή ελεύθερο) 120−150 λέξεων. 
Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 35% στις ερωτήσεις της κατηγορίας α΄ και β΄ και κατά 30% στην παραγωγή γραπτού κειμένου.

H επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων παύει να ισχύει από την εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2015. Για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου.
 
Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
 
Επισημαίνεται ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδακτέα ύλη: 
  • για την Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και τις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2660) και την με αρ. πρωτ. 171868/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2987) και 
  • για τη Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 171867/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2937). 

Για τη διατύπωση των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων ισχύουν το Π.Δ.68/2014 (Α΄ 110) και η με αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου