Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Καλές Πρακτικές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δημοσίευσε σχέδια εργασίας αναδεικνύοντας καλές πρακτικές
συναδέλφων στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση. Μεταξύ αυτών, στη Β/θμια, μπορείτε να βρείτε την εργασία του πρώην συμβούλου στο ν. Σερρών Θεόδωρου Μανιάκα και της συναδέλφου από το Λύκειο
Σκοπού κ. Θέκλας Καυκιά.

καλές πρακτικές Α/θμια και Β/θμια

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

Ιστοσελίδα Αγγλικών Α και Β Δημοτικού -ΥΠΔΒΜΘ

Συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» (ΠΕΑΠ), με την οποία εισάγεται η αγγλική γλώσσα στην Α' & Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα.

http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

European Day of Languages - 26.09.11


Celebrate the 10th anniversary of the European Day of Languages

 

For more information visit http://edl.ecml.at/

Τα Αγγλικά στο Λύκειο

    ΘΕΜΑ: Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2.  Τις με αρ. 63447/Γ2/27-06-2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) και 59606/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του Γενικού Λυκείου.
3.  Την 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5.  Τη με αριθμ. 8/2011 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6.  Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου θα διδάσκεται η Αγγλική ως ξένη γλώσσα από το σχολικό έτος 2011-2012.

Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2011-2012 καθώς και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2012-2013 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως Α΄ ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2010-11. Επίσης, οι παραπάνω μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη Γλώσσα, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α΄ Ξένη Γλώσσα. Για τη λειτουργία των τμημάτων Ξένων Γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής.
Οι με αρ. πρωτ. 89396/Γ2/08-07-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1351) και 105959/Γ2/03-09-2009 (ΦΕΚ Β΄ 1890) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-12.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


                                                         

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Διδασκαλία Αγγλικών στο Γυμνάσιο

Πιλοτική εφαρμογή Νέου Προγράμματος Σπουδών

http://eslchestnut.wordpress.com/

http://projectbritain.com/

http://englishteachermargarita.blogspot.com/


Two blogs and a site that Fryni Maravelaki is suggesting..

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Synergy: Connecting Teachers

Synergy: Connecting Teachers

On Monday 20/06/2011 the English Teachers’ Union of Serres (TEUM) and the State school advisor Mr Skenderis jointly organised an educational meeting under the title “Synergy: connecting teachers”. The aim was to enable English language teachers working in primary and secondary education in the region of Serres to share good classroom practices, disseminate their work, exchange thoughts and reflect on their experiences and teaching methods. The meeting was held at the premises of the 2nd EPAL of Serres.

The event started with the presentation of the Union’s Blog, a meeting point for our members, a useful tool for self development. The phrase “Connect, Communicate, Collaborate” best describes its goals and content. Ms Theodora Gkeniou, who made the presentation, put emphasis on the fact that this space can provide English language teachers with opportunities to build their own Personal Learning Networks and learn autonomously. The blog contains samples of work produced by our members, stimulating ideas on new projects, links to other educational sites and journals as well as announcements of forthcoming events relevant to ELT. It can be accessed at the following address: http://englishteachersinserres.blogspot.com/

The second presentation was given by Ms Mina Poulidou, from Proti High school. Her project “Bringing Poetry into the Classroom: embellishing the routine” originated by her love for literature and nature and targeted at motivating her students by creating a relaxed atmosphere and giving them the space and time to express themselves in a new context. Using a selection of poems, pictures and a music background (Four Seasons by Vivaldi) she encouraged them to explore their emotions, connect them to their memories and express their thoughts by producing their own poems. The overall experience was unique, as the pupils claimed.

Ms Eleni Zampaki (Alistrati High school) facilitated the session “Music..Makes me Feel”. The aim of the activity was to trace down the feelings that immerse through listening to music, to prove the power music has. 10 tracks of different kinds of music were chosen and the teachers who played the role of students were asked to write down words that describe their feelings, the images that come into their mind when they listen to that particular music. Then the sheets of papers were scattered among teachers and the pieces of music were played in random order. What the participants had to do was to recognise which words were related to the particular song played. The activity described above was originally implemented into students of 3rd Grade of High School and it proved really effective.

Ms Souzanna Drampa (25th primary school of Serres) explored the use of CLIL by implementing the project “Travelling through our Solar System” with her 6th grade pupils, combining English and geography. Her intention was to maximize the children’s overall exposure to language and increase their motivation. After taking into consideration the relevant conditions and limitations, she set the objectives and carried on with the implementation. She concluded with a brief evaluation, stressing the benefits and reflecting on the difficulties encountered. She also provided supplementary material to illustrate her work.

Finally Ms Theodora Gkeniou (Lykeio of Pentapolis) gave an alternative suggestion for teaching English in Lykeio. Her school along with schools from five more countries created an international youth e-magazine as part of an e-twinning project over a 9-month period. The development of social, digital and critical thinking skills which are necessary prerequisites in the learning and work environment of the 21st century, the growing role of technology and the emergence of new genres of communication (blogs, wikis, forums etc) as well as the dominance of English as the language of the Internet has led the partners to decide to take up the specific project. To find out more about it visit http://mymagazeen.blogspot.com/


The meeting concluded with Mr Skenderis, who informed the audience about the European Language Portfolio, its functions and raison d'être. After the presentation and a brief discussion we decided that the advantages outweigh the disadvantages and that it is a useful pedagogic tool that fosters the development of all learning strategies. In his closing comments he stressed the importance of organizing such educational meetings which help teachers develop and get inspiration and urged us never to forget that “Happy teachers make happy students and happy students can learn!”


Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Looking Ahead to New Challenges - a report

How can teachers maintain their self-respect and gain their students’ attention and confidence? In what ways can they be helped to feel less alone? What options do we have to keep up to date with the latest advancements in teaching methodology and the subject matter knowledge? How do we keep in touch with teachers’ communities and what is the reason for doing so?

These and many more questions were addressed by the keynote speaker Mr George Vassilakis in the one-day seminar, entitled “Looking ahead to new challenges” that was held at the hospitable premises of Philippos Xenia in Serres, on Wednesday 07/09/2011. On this occasion we had the chance to meet our colleagues after the summer holidays, socialize and exchanges thoughts in view of the new school year. The meeting was completed with the professional presentations by Ms Fatsiadou and Mr Moschopoulos, of the publishing houses, Express Publications and MM Publications, who kindly agreed to sponsor this event.

Mr Vassilakis discussed the prospects of teacher development in the 21st century, starting by outlining the stages a teacher may go through in his/her career, from being a novice to becoming a respected professional, such as an institution’s manager or a teacher trainer.

However, regardless of one’s current position, the essence of being a teacher is about constant evolving perspectives. The subject matter is by its nature changing rapidly, language is a living organism and the language teacher has to keep him/herself informed. What is more, theories of language acquisition and consequently teaching methodology as well the field of education in general is changing. The latest researches should be incorporated in our approaches to teaching. The teaching context is another variable that should be considered, since the economic crisis has led many English teachers work in multiple contexts.

Mr Vassilakis thus stressed that what we should constantly be doing is DOUBT, question our practices, discuss with colleagues, evaluate, re-evaluate and reflect on our work in order to keep improving. Mere accumulation of experience, in the sense of the exact repetition of old practices does not add anything to our improvement.

In this pursuit of self-development the contribution of our colleagues is valuable and the Web is giving us the wonderful opportunity of networking and keeping in touch with teachers and field experts from all over the world. A collection of handy Web 2.0 tools were introduced and their use was explained. It cannot be denied that English teaching communities have always had better reflexes when it comes to reacting to stimuli from other countries due to the nature of their subject matter and the influences they get from abroad.

In the end, we may wonder…Why Bother? None of these translate immediately to a promotion or extra money or better working conditions! However, as years go by and we become more conscious and critical of our work, we become more able to CHOOSE. And choice has always been a fundamental characteristic of our existence both as human beings and teachers, an aspect that leads to freedom and maturity.

D.G.


Looking Ahead to New Challenges


TEUM's Board with the speakers Mr Vassilakis and Ms Fatsiadou


A coffee at the break with Mr Vassilakis


Meeting friends after summer


Mr Moschopoulos from MM Publications


Ms Fatsiadou from Express Publishing

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

September Event

LOOKING AHEAD TO NEW CHALLENGES

At the start of the new school year teachers are faced with new challenges and perspectives regarding issues of pedagogy, the use of technology and professional development. TEUM is thus organising this one-day seminar to provide assistance to our friends and members by bringing together field experts.

Date: 7th September 2011
17.30 - 20.30
Venue: Serres, Philippos Xenia Hotel
Aghias Sofias 1

SCHEDULE

5:30-5:50 Προσέλευση/Εγγραφές
5:50-6:00 Έναρξη Ημερίδας

6:00-7:00 “Teacher Development in the 21st Century” George Vassilakis


7:00-7:20 Coffee break

7:20-7:50 “The ieBook experience :
Make a difference in the life of a child!”
Sofia Fatsiadou, ELT Consultant
Express Publishing

7:50-8:20 “Incorporating new technology in the classroom. A transformation in learning and teaching.”
Savvas Moschopoulos, Sales Consultant MM Publications

8:30 Λήξη της ΗμερίδαςKeynote Speaker
Mr George Vassilakis
Language Certification Director
City &Guilds-Peoplecert Group

“Teacher Development in the 21st Century”

“What is teacher development? Why should English language teachers invest in their own professional development? And how can teachers develop professionally in the 21st century? After reviewing the personal and professional benefits of teacher development practices, this presentation will demonstrate different ways in which teachers can implement these practices using, among others, social network tools, the internet and other types of networking. At the same time, the presentation will offer a number of practical ideas for involving learners in the process, so that they, too, take responsibility for their own development together with their teachers.”(George Vassilakis)


Participating Publishers

Express Publishing
MM PublicationsHave a creative school year
The board members of TEUMThe event invitation