Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

http://www.pekade.gr/images/News-Announcements/ypomnima_pros_ypaid.pdf

                            Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.
    Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης
            Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα 106 79 – tel./ fax: 210-36 19 500
                              Web site: www.pekade.gr   e-mail: info@pekade.gr  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2011

                                                           Προς: την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
                                                                  και Θρησκευμάτων, κ. Διαμαντοπούλου
                                                         Κοιν. :1) την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας,
                                                                     Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
                                                                     Κ. Γεννηματά
                                                                     2) την Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου
                                                                     Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ.   
                                                                 Χριστοφιλοπούλου
                                                                    3) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου                                                                                                                                  Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και  
                                                                    Θρησκευμάτων, κ. Κουλαϊδή 
                                                                    4) το Γενικό Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ, κ.                                                                                                                                         
                                                                    Πασχαλίδη
                                                                    5) ΟΛΜΕ
                                                                    6) ΔΟΕ
                                                                    7) Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Δημόσιας
                                                                    Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας – ΕΚΑΔΕΒΕ
                                                                    8) Πανελλήνιες Ενώσεις Καθηγητών
                                                                    Γαλλικής και Γερμανικής Δημόσιας                                                                   
                                                                    Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: Μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Αγγλικής της Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.)  εκφράζει την αντίθεσή της ως προς τον τρόπο μοριοδότησης των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι θεωρεί ότι η ερμηνεία των διατάξεων του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’) με επακόλουθο το συνεχή επαναπροσδιορισμό των απαραίτητων προσόντων για τη μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων αδικούν τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών και δημιουργούν ανισότητες στο χώρο της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. εντοπίζει τα εξής προβλήματα:
α) Ενώ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 75451/Δ2/ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ/6-7-2011 έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ αναγνωρίζεται η μοριοδότηση με δύο (02) αξιολογικές μονάδες στις ΤΠΕ επιπέδου 1 σε όλους τους εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ19-20, η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής με πιστοποιητικά γλωσσομάθειας των  εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 δε μοριοδοτείται με την αιτιολογία πως αποτελεί ειδικό προσόν διορισμού (εδάφιο ι, παρ. 2, του άρθρου 13 του Ν.3848/2010). Αξίζει σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι ως εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας διορίζονται οι κάτοχοι πτυχίων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και όχι οι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (πχ. First Certificate, Proficiency, ECCE, ECPE, B2 και Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας κλπ).

β) Αναγνωρίζεται η μοριοδότηση με τρείς (03) αξιολογικές μονάδες στις ΤΠΕ επιπέδου 2 σε όλους τους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς τη στιγμή που η διαδικασία επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επιπέδου 2  δεν εφαρμόστηκε ισότιμα και αμοιβαία για όλους τους κλάδους των εκπαιδευτικών, εξαιρώντας συγκεκριμένους κλάδους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ΠΕ06) από τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής και ως εκ τούτου της  μοριοδότησης στις κρίσεις των υποψήφιων Διευθυντών.

γ) Οι διευκρινίσεις ως προς τη μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών κατά τη διάρκεια των κρίσεων δημιουργούν προβλήματα στο έργο των ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ. Ο συνεχής επαναπροσδιορισμός των τελικών αξιολογικών πινάκων όχι μόνο δε διασφαλίζει, αλλά καταργεί την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της συνολικής αξιολογικής διαδικασίας.

Η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. υποστηρίζει σθεναρά ότι οι βασικές ελλείψεις και παραλείψεις των νομοθετικών διατάξεων και οι λανθασμένες πρακτικές εφαρμογής κριτηρίων για την αξιολόγηση των νέων Διευθυντών δεν προάγουν, στo πλαίσιο των στόχων του νέου σχολείου, την ισότιμη πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών στη διαδικασία επιλογής, καλλιεργούν διακρίσεις σε βάρος των διαφόρων κλάδων, δημιουργούν ανταγωνισμό ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των διαφόρων ειδικοτήτων  και θέτουν υπό αμφισβήτηση τον αντικειμενικό, ενιαίο τρόπο επιλογής και πρόσληψης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Οι ανισότητες που δημιουργούνται ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μελλοντικές δυσλειτουργικές Σχολικές Μονάδες όπου το κύρος και ο ρόλος του Διευθυντή θα αμφισβητούνται καθημερινά ενώ ταυτόχρονα θα επηρεάζεται αρνητικά και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων.

Κλείνοντας την παρούσα ανακοίνωση, η Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. τονίζει για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα της μοριοδότησης της πιστοποιημένης γνώσης ξένης γλώσσας σε εκπαιδευτικούς που τη διδάσκουν και είναι κάτοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, τα οποία δε χρησιμοποιήθηκαν για το διορισμό τους στη Δημόσια Εκπαίδευση. Επιπλέον επισημαίνει ότι η πιστοποίηση γνώσης στις ΤΠΕ σε επίπεδο 2 θα πρέπει να μοριοδοτηθεί μόνο όταν θα έχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων τη δυνατότητα επιμόρφωσης και πιστοποίησης στις ΤΠΕ σε αυτό το επίπεδο. Τέλος, η διασφάλιση της ισονομίας προϋποθέτει τον καθορισμό ενός ενιαίου και αξιόπιστου συστήματος μοριοδότησης,  αφού ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου.     Με εκτίμηση,
Για το Δ. Σ. της  Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδρος                                                                  Η Γεν. Γραμματέας
                                                            
                                                               ΚΟΣΜΑΣ ΒΛΑΧΟΣ                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΤΣΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου