Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2012-2013


(ΦΕΚ 1129/2012 – Αρ.32239/Γ2)
Αρ.Πρωτ.32239/Γ2/23-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗ1ΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ


ΤΜΗΜΑ Α


Πληροφορίες: Αν . Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210 344 3422ΘΕΜΑ: Διδασκαλlα ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο

Έχοντας uπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 8 του Ν.1666/1986 (ΦΕΚ Α’ 167} «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τηv παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτωv στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις με αρ.63447/Γ227-06-2006 (ΦΕΚ Β’ 921) και 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β’ 1213) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του Γενικού Λυκείου.
3. Την 27528/ΣΤ/15-03-2012 (ΦΕΚ Β. 763) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείaς Δια Bίou Μάθησης κ:αι Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Bίoυ Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
4 Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο τοu Π.Δ . 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).
5. Τη με αριθμ.1/2012 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προύπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Οι μαθητές της Α΄τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.

Οι μαθητές της Β΄και Γ΄τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012-2013 καθώς και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2013-2014 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως Α΄ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2011-2012.

Επίσης, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχ. έτους 2012-2013 μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη γλώσσα, μεταξύ της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α΄ξένη γλώσσα.

Για τη λειτουργία των τμημάτων ξένων γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής, ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28-08-2001 (ΦΕΚ Β΄1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής,

Η με αρ. πρωτ 86160/Γ2/28-08-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄1966) καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥ ΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου