Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Θέμα: Ενημέρωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν τις ξένες γλώσσες στα Γυμνάσια που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών          
Για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών, η επιστημονική επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:
Οι καθηγητές να αξιοποιήσουν τα δείγματα θεμάτων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ψηφιακού Σχολείου http://www.digitalschool.minedu.gov.grέχοντας υπόψη τα εξής:
α)  Τα δείγματα θεμάτων είναι σύμφωνα με την αξιολόγηση των ξένων γλωσσών που περιγράφεται στο Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α΄ 97). Ο/η καθηγητής/τρια επιλέγει θέματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο των μαθητών. Τα δείγματα θεμάτων κάθε γλώσσας χρησιμοποιούνται ως πρότυπο και ο/η καθηγητής/τρια προσαρμόζει τις δοκιμασίες κάθε επιπέδου και ενότητας στην ύλη που έχει διδάξει, ακολουθώντας το Π.Δ.47/2012 (ΦΕΚ Α΄ 97).

β)  Η εξέταση των ξένων γλωσσών προτείνεται  να έχει διάρκεια δυόμιση (2,5) ώρες.

γ)  Για πρακτικούς λόγους, συνιστάται η εξέταση να ξεκινήσει με την ενότητα 3, κατανόηση προφορικού λόγου, και να συνεχιστεί με τις ενότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, ώστε οι μαθητές που ολοκληρώνουν την εξέταση να μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα.
δ)  Οι απαντήσεις των θεμάτων εξέτασης (και των τριών ενοτήτων) γράφονται πάνω στο φυλλάδιο. Εξαίρεση αποτελούν τα θέματα Αγγλικής, Ενότητα 2, επίπεδο Β1-Β2, τα οποία γράφονται σε συνημμένη κόλλα διαγωνίσματος.

ε)  Οι μαθητές προτείνεται να αποχωρούν από την αίθουσα εφόσον παρέλθουν πενήντα (50΄) λεπτά από την έναρξη της εξέτασης, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό.

Σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 97911/Γ1/31-08-2011 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2121).
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣΕσωτ. Διανομή
Γραφείο Ειδ. Γραμματέα
Δ/νση Σπουδών Δ.Ε   ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου