Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Νεο Σχολείο:Πρώτα ο Μαθητής
Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το ενημερωτικό φυλλάδιο του ΥΠΔΒΜΘ
"ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Πρώτα ο Μαθητής" το οποίο δημοσιεύτηκε πέρυσι και περιέχει
το σχέδιο δράσης του Υπουργείου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Εδώ έχουμε αναρτήσει το κομμάτι που αφορά τη διδασκαλία των
Ξένων Γλωσσών.
Γ5.     Ξενόγλωσση Εκπαίδευση με πιστοποίηση
Τι ισχύει σήμερα:
Τα προβλήματα εστιάζονται στην έλλειψη συνέχειας ανάμεσα στις βαθμίδες
και το εκπαιδευτικό υλικό,  στην απαξίωση του μαθήματος στο Γυμνάσιο με
λίγες ώρες διδασκαλίας,  στην έλλειψη προγράμματος σπουδών για επίπεδα
γλωσσομάθειας,  στην έλλειψη κατάλληλης επιμόρφωσης των καθηγητών
ξένων γλωσσών,  στην έλλειψη εργαστηρίων ΤΠΕ στο Δημοτικό όπου η
γνώση της χρήσης νέων τεχνολογιών δεν είναι υποχρεωτική. 
Τι αλλάζει: 
Η αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης παιδείας και κατάρτισης στη
δημόσια εκπαίδευση θα γίνει σε συνεργασία με τον φορέα του ΕΚΠΑ με
σκοπό να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό σχέδιο και να
εκπονηθούν σχετικές επιμέρους μελέτες. 
Θα εκπονηθεί νέο ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για όλες τις σύγχρονες
γλώσσες του σχολικού προγράμματος.  Αυτό θα ακολουθεί τις αρχές του
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της
Ευρώπης,  το οποίο ορίζει μια εξάβαθμη κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας
που έχει υιοθετηθεί και από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ). 
Συνεπώς,  το πρόγραμμα αυτό θα προσδιορίζει τι απαιτείται από κάθε
Έλληνας χρήστη μιας ξένης γλώσσας σε κάθε ένα από τα παρακάτω επίπεδα: 
Α1   Αρχική γνώση Β1 Μέτρια γνώση Γ1    Πολύ καλή γνώση
Α2   Βασική γνώση Β2 Καλή γνώση Γ2    Άριστη γνώση
Πιλοτικό πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικής σύμφωνα με   τα παραπάνω θα
εφαρμοστεί πειραματικά σε 60  Δημοτικά σχολεία και 30  Γυμνάσια σε
διαφορετικούς νομούς της χώρας. Η πρόταση είναι η αποφοίτηση από το  
Δημοτικό να συνδέεται με πιστοποίηση Α2  ή Β1  και η αποφοίτηση από το
Γυμνάσιο με πιστοποίηση Β2 (καλή γνώση- first certificate/lower). 
Ο σχεδιασμός ξεκίνησε ώστε να υλοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2010, τόσο μέσω
του πιλοτικού προγράμματος όσο και με την αύξηση των ωρών
παρακολούθησης σε  10θέσια, 11θεσια και 12 θεσια Δημοτικά Σχολεία.Το Νέο Σχολείο: Π

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου